bv mangal maharaj parikram 2012

5 November, 2012
Templo Bamsi Bhata (11)

Vraj Mandal Parikram com Bv. Mangal Maharaj

In Parikram with Srila Guru Maharaj, Bhaktivedanta Mangal Maharaj visited a few temples in Vrindavan. The first one was the Gopeshvar Mahadev Temple, where we ask for blessings to be […]