BV Sadhu Maharaj

22 September, 2013
1235053_4809660258120_968718551_n

Vyasa puja of BV. Sadhu Maharaj

On September 20 took place in the Munger Raj Mandir, Vrindavan, the Vyasapuja of Sripad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj, one familiar and emotional celebration for their 69 years. In the company […]