Gopeshwar Mahadev @en

4 November, 2014
Visit to the temple of Sri Gopishwar Mahadev

VIDEO: Visit to Sri Gopishwar Mahadev – 30th Braj Mandal Parikram

Offerings to Sri Gopeshwar Mahadev on the first day of the 30th Braj Mandal Parikram, with Srila Paramadvaiti Maharaja and all the devotees. Sri Gopishwar Mahadev ki jay! Braj Mandal […]